Smartum language switcher

Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapana

Smartum Palveluseteli -palvelu on eriytetty 1.3.2017 lähtien Smartumin muusta liiketoiminnasta omaksi yrityksekseen Palvelutili Oy:ksi. Jakautumisen ansiosta voimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin ja vastata kasvuun. Palvelumme ei jakautumisessa muuttunut, vaan tarjoamme edelleen vaivattoman ja kustannustehokkaan ratkaisun palvelusetelien hallinnointiin!

Palveluseteli on yksi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapa kunnissa. Sen keskeisenä ajatuksena on lisätä kuntalaisten valinnanvapautta. Ideana on, että kunta myöntää kuntalaiselle palvelusetelin, jolla tämä voi hankkia tarvitsemansa sosiaali- tai terveyspalvelun kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta kuten kotihoitoyritykseltä tai yksityiseltä lääkäriasemalta. Kuntalainen voi näin valita itse kuka palvelun hänelle tuottaa, missä ja milloin. Palvelusetelin arvo voi kattaa ostetun palvelun kokonaan tai osittain, jolloin kuntalainen maksaa palveluntuottajalle omavastuuosuuden.

Mitä palveluita palvelusetelillä voi saada?

Elokuussa 2009 voimaan astunut palvelusetelilaki mahdollistaa lähes kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen palvelusetelillä. Palvelusetelilain tarkoituksena on

  • lisätä kuntalaisen valinnanvapautta
  • parantaa kuntalaisten palvelujen saatavuutta
  • edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä

Kunnat hyväksyvät ja ylläpitävät rekisteriä yksityisistä palveluntuottajista, jotka voivat vastaanottaa palveluseteleitä. Kuntien tehtävä on tuotteistaa palvelusetelillä hankittavat palvelut ja määritellä palvelusetelille arvo. Tietyissä laissa määritellyissä sosiaali- ja terveyspalveluissa palveluseteli kattaa palveluntuottajan kustannukset kokonaan eikä kuntalaiselle jää maksettavaksi omavastuuosuutta.

Palvelusetelilain mukaan kuntalaisella on oikeus kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä. Tällöin kunnan täytyy järjestää vastaava palvelu joko omana tuotantona tai ostopalveluna. Palveluseteliä ei voida myöntää henkilölle, joka ei kykene itse käyttämään valinnanvapauttaan.

Palveluseteliä käyttää tällä hetkellä noin kolmannes Suomen kunnista. Yleisimmin setelillä järjestetään sosiaalipalveluita kuten kotihoitoa ja omaishoitajan sijaispalveluita. Setelin käyttö on yleistymässä myös terveyspalveluissa, etenkin suun terveydenhuollossa ja perusterveydenhuollossa.

Palvelusetelin saaneet kuntalaiset arvostavat valinnanvapauttaan

Suurin osa palvelusetelin valinneista kuntalaisista käyttää setelinsä. Palveluntuottaja valitaan hyvin yksilöllisin perustein. Tärkeimpinä kriteereinä pidetään:

  • palvelun laatua
  • palvelun saamisen aikataulua
  • palveluntuottajan kokemusta ja hintaa

Tutkimusten mukaan valinnanvapautta myös arvostetaan: 80 % suomalaisista haluaa päättää sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajan itse. Palveluseteli ei eriarvoista kuntalaisia, sillä palveluntuottajien välinen hintakilpailu varmistaa kustannusten pysymisen maltillisena. Kunnan tehtävänä on palvelusetelilain nojalla määritellä palvelusetelille kohtuullinen arvo. Myös useimmat kuntien itse tuottamat palvelut ovat maksullisia. (Lähteet: ”Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapana 2012”, Smartum Oy 2012; ”Suomalaisten näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluista”, Consumer Compass 2011).

Palveluseteli on Palvelutili Oy:n kunnille tarjoama sähköinen ratkaisu palvelusetelitoiminnan ylläpitoon.  Palvelusetelillä kunta, kuntalainen ja palveluntuottaja saavat helppokäyttöisen ja luotettavan maksuvälineen kuntalaisen hyvinvoinnin ja valinnanvapauden edistämiseen.

Smartum Palveluseteli – Suomen ensimmäinen sähköinen palveluseteli