Smartum palveluseteli -maksuvälineen vastaanottamista koskevat yleiset sopimusehdot 1.4.2012 lukien

Yleistä

1. Näissä sopimusehdoissa mainittu yritys (jäljempänä Kumppani) ja sopimuksen omistaja (jäljempänä Smartum Oy) ovat sopineet Smartum palveluseteli -maksuvälineen (jäljempänä palveluseteli) maksuliikenteestä Kumppanin ja Smartum Oy:n välillä. Sopimuksessa sovelletaan seuraavia ehtoja:

Smartum palvelusetelin vastaanotto

2. Kumppani sitoutuu hyväksymään palvelusetelin maksuvälineenä tuottaessaan asiakkaalle sosiaali- ja terveyspalvelua, jonka kunta tai muu järjestämistaho on asiakkaalle määritellyt asiakkaan hoito- ja palvelupäätöksessä tai lähetteessä. Kumppani sitoutuu tarkistamaan aina asiakkaan henkilöllisyyden sekä asiakkaan hoito- ja palvelupäätöksen tai lähetteen, noudattamaan sen sisältöä sekä tarkistamaan palvelusetelin yhteneväisyyden hoito- ja palvelupäätöksen tai lähetteen kanssa. Kumppani sitoutuu opastamaan henkilökuntaansa palvelusetelin vastaanotossa.

Smartum Oy:n oikeudet ja velvollisuudet

3. Smartum Oy tilittää Smartum palvelusetelin 14 päivän kuluessa Kumppanin tekemästä veloituksesta tässä sopimuksessa mainitulle tilille. Smartum Oy veloittaa tilityksen yhteydessä voimassa olevan maksuvälineeseen kohdistuvan palvelupalkkion, joka perustuu Smartum palvelusetelistä veloitettavaan kertasummaan. Palvelupalkkio määräytyy hinnaston mukaan (03/2011: 3%). Smartum Oy tilittää maksut säännöllisinä tilityspäivinä, viimeistään 14 päivän kuluessa veloituksen tekemisestä, mikäli maksu on ennen palvelupalkkion vähentämistä vähintään 40 euroa. Tätä pienemmän summan Kumppani voi erikseen pyytää tilitettäväksi. Alle 40 euron summa tilitetään pyytämättäkin kerran vuodessa. Kumppani voi halutessaan myös asettaa 40 euroa korkeamman minimirajan Kumppanille kerralla tilitettävälle summalle.

4. Smartum Oy toimittaa Kumppanille veloituksetta palvelusetelin käsittely- ja veloitusohjeet.

5. Smartum Oy:llä on oikeus käyttää ja julkaista Kumppanin tietoja palvelua markkinoidessaan ja siitä tiedottaessaan kolmansille osapuolille.

6. Smartum Oy ei vastaa palvelusetelillä lunastetun palvelun virheellisyydestä tai puutteellisuudesta eikä mahdollisesta palvelusuoritteen aikana tapahtuneesta henkilö- tai muusta vahingosta Kumppanille eikä kolmannelle osapuolelle.

7. Smartum Oy:n vastuu vahingoista rajoittuu kaikissa tapauksissa vain tuottamuksella aiheutettuihin välittömiin vahinkoihin ja kuluihin.

Kumppanin oikeudet ja velvollisuudet

8. Kumppani sitoutuu opastamaan henkilökuntaansa toimimaan Smartum Oy:n Kumppanille toimittamien ja voimassaolevien Smartum palveluseteli -maksuvälineen käsittelyä koskevien toimintaohjeiden mukaisesti.

9. Smartum palveluseteliä ei voi vaihtaa rahaksi. Asiakas voi käyttää palveluseteliä hoito- ja palvelupäätöksessä tai lähetteessä määriteltyjen palveluiden maksamiseen osasuorituksena tai kokonaisuudessaan.

10. Kumppani saa hyväksyä Smartum palveluseteli-maksuvälinettä vain asiakkaan hoito- ja palvelupäätöksessä tai lähetteessä määrättyihin palveluihin, eikä palveluseteliä vastaan saa myydä muuta palvelua tai tavaraa. Kumppani sitoutuu siihen, että Smartum palveluseteli -maksuvälineellä maksettava palvelu täyttää lainsäädännön ja viranomaisten asettamat vaatimukset. Kumppani vastaa siitä, että sen tarjoamat palvelut täyttävät niitä koskevat kulloinkin voimassa olevat turva- sekä muut vastaavat määräykset.

11. Smartum palvelusetelin voimassaoloaika on sidottu asiakkaan hoito- ja palvelupäätöksen tai lähetteen mukaiseen voimassaoloaikaan. Kumppani saa ottaa vastaan asiakkaan palveluseteliä vain sen voimassaoloaikana.

12. Smartum palveluseteliä vastaanottaessaan Kumppani tekee veloituksen suoraan internetpohjaisesti www.smartum.fi -verkkopalvelussa Smartum Oy:ltä saamiensa ohjeiden mukaisesti.

13. Maksuvälineeseen kohdistuvaan palveluun ja siitä veloitettavaan palvelupalkkioon sisältyvänä palveluna Smartum Oy laatii palvelusetelillä maksetun palvelun osuudesta Kumppanin nimissä ja lukuun kunnalle osoitetun arvonlisäverolain (88/1993) vaatimukset täyttävän tositteen, kun Kumppani on suorittanut palvelun ja tehnyt palvelusetelin vastaanottaessa sopimusehtojen kohdassa 12. edellytetyt toimenpiteet. Smartum Oy:n Kumppanin nimiin ja lukuun laatima tosite on tämän jälkeen Kumppanin ja kunnan tulostettavissa internet-pohjaisesti www.smartum.fi -verkkopalvelussa. Kumppani vastaa osaltaan, että se on toimittanut Smartum Oy:n käyttöön kaikki tositteen laatimiseen tarvittavat tiedot. Smartum Oy:llä ei ole mitään vastuuta Kumppanin harjoittaman toiminnan ja laskujen arvonlisäverokäsittelystä sekä niiden oikeellisuudesta. Kumppani on velvollinen viipymättä, ja viimeistään 7 päivän kuluessa tositteen tallentamisesta www.smartum.fi -verkkopalveluun, tarkistamaan tositteesta ilmenevien tietojen oikeellisuuden ja ilmoittamaan välittömästi Smartum Oy:lle ja kunnalle, mikäli se havaitsee tositteessa ilmenevien tietojen olevan virheellisiä tai puutteellisia.

14. Kumppanin tulee veloittaa asiakkaan sähköistä palveluseteliä viimeistään 30 vuorokauden kuluessa antamastaan palvelusta. Palvelusetelin viimeinen mahdollinen veloitus tulee tehdä viimeistään 30 vuorokautta palvelu- ja maksupäätöksessä ilmoitetun voimassaoloajan umpeutumisesta. Tämän jälkeen veloittaminen ei ole enää mahdollista ja Smartum Oy ei enää tilitä Smartum palveluseteliä Kumppanille.

15. Kumppanin on ilmoitettava kaikista tätä sopimusta koskevista muutoksista, kuten muutoksista omistussuhteissa, pankki- tai muissa yhteystiedoissa, välittömästi kirjallisena. Smartum Oy ei vastaa virheistä, jotka johtuvat ilmoituksen laiminlyönneistä. Kumppani vastaa siitä, että tiedot www.palveluseteli.fi -hakemistossa ovat oikein.

Palvelupalkkio

16. Palvelupalkkion pienennys ilmoitetaan etukäteen Kumppanille eikä se edellytä sopimuksen uusimista, vaan alennettu palvelupalkkio astuu voimaan Smartum Oy:n ilmoittamana ajankohtana, eikä sopimukseen muilta osin tule muutoksia. Mikäli Smartum Oy muuttuneiden olosuhteiden vuoksi korottaa palvelupalkkion suuruutta, ilmoittaa Smartum Oy siitä Kumppanille vähintään kolme (3) kuukautta ennen muutoksen voimaanastumista. Kumppanilla on 30 päivän ajan palvelupalkkion korotusilmoituksesta tiedon saatuaan oikeus irtisanoa liittymissopimus päättyväksi kahden kuukauden irtisanomisajalla. Palkkio on arvonlisäverolain perusteella vapautettu arvonlisäverosta.

Sopimusmuutokset

17. Smartum Oy:llä on oikeus muuttaa sopimuksen yleisiä ehtoja ja sen muita liitteitä ilmoittamalla muutoksesta vähintään kolme (3) kuukautta ennen muutosta Smartum verkkopalvelussa tai kirjallisesti (sähköpostitse tai postitse) Kumppanille.

18. Jos Kumppani ei ole kirjallisesti irtisanonut sopimusta ennen muutoksen voimaantuloa, sen katsotaan hyväksyneen muutos, ja sopimus liitteineen sitoo Kumppania sen muutetussa muodossa.

Sopimuksen siirto

19. Smartum Oy:llä on oikeus siirtää tämä sopimus edelleen kolmannelle osapuolelle kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Sopimuksen voimassaolo

20. Tämän sopimuksen ehtona on, että Kumppani on hyväksytty palveluseteli-palveluntuottajaksi vähintään yhden kunnan tai muun järjestämistahon toimesta, joka tarjoaa kuntalaisilleen Smartum palveluseteli -maksuvälinettä. Tämä sopimus astuu voimaan, kun Kumppanin rekisteröityminen Smartum palveluseteli-palveluntuottajaksi on hyväksytty. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksessa on molemminpuolinen kuuden (6) kuukauden irtisanomisaika. Smartum Oy:llä ja Kumppanilla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli toinen osapuoli toimii sopimusehtojen tai toimintaohjeiden vastaisesti. Smartum Oy:llä on oikeus purkaa sopimus välittömästi myös silloin, mikäli Kumppani on toiminut kunnan määräysten vastaisesti.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

21. Mahdolliset riitatilanteet pyritään aina ratkaisemaan neuvotteluteitse, mutta jollei tämä onnistu, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa.