Vaana Oy:n käyttökohdehaun yleiset käyttöehdot

Vaana Oy:n käyttökohdehaun yleiset käyttöehdot

Vaana Oy:n verkkopalvelun (jäljempänä ”Sivusto”) käyttö edellyttää, että Sivuston käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Nämä käyttöehdot koskevat kaikkea Sivustolla olevaa kirjallista aineistoa ja materiaalia riippumatta siitä missä formaatissa ne ovat (jäljempänä ”Aineisto”).

Palveluntuottaja

Nimi: Vaana Oy
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Osoite: Iso Roobertinkatu 21 A 2, 00120 Helsinki
Y-tunnus: 2780101-9
Puhelin: 040 172 3700
Sähköposti: asiakaspalvelu@vaana.fi

Muutokset sivustoon ja aineistoon

Vaana Oy:llä on oikeus milloin ja mistä syystä tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta muuttaa Sivuston ja Aineiston sisältöä, ulkoasua, käytettävyyden tasoa, muita sivujen ominaisuuksiin liittyviä seikkoja sekä näitä käyttöehtoja taikka lakkauttaa Sivusto osittain tai kokonaisuudessaan. Vaana Oy:llä on lisäksi oikeus keskeyttää Sivuston toiminta huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi ilmoittamatta siitä ennakkoon.

Evästeet

Sivuston käyttäminen edellyttää evästeiden (cookies) sallimista käyttäjän tietokoneen ja selaimen asetuksissa. Evästeiden käyttö Sivustossa johtuu sen teknisen toiminnan varmentamisesta, eikä niissä välitetä käyttäjän henkilötietoja.

Vaana Oy:n vastuu

Vaana Oy ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjälle Sivuston käytöstä tai käytön estymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Vaana Oy:n tavoitteena on ylläpitää Sivusto ajantasaisena ja virheettömänä. Vaana Oy pyrkii korjaamaan Sivustolla olevat virheet ja toimintahäiriöt mahdollisimman joutuisasti. Vaana Oy ei kuitenkaan takaa, että Sivusto toimii ilman keskeytyksiä tai virheettömästi.

Muiden tuottamat aineistot

Vaana Oy ei vastaa verkkopalvelunsa kautta saavutettavien muiden verkkopalvelujen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät enää ole Vaana Oy:n hallinnassa eikä Vaana Oy:llä ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön.

Vaana Oy ei vastaa Sivustolla esitettyjen palveluntuottajayritysten toimittamien aineistojen oikeellisuudesta tai ajantasaisuudesta (esimerkiksi yritysten palveluiden hintatiedot, linkit, yhteystiedot). Ajantasaiset aineistot on tarkistettava palveluntuottajayritykseltä.

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä (verkkosivussa alimpana) ja ovat voimassa toistaiseksi. Vaana Oy:llä on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ja uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden verkkopalvelussa julkaisemisen ajankohtana.

Immateriaalioikeudet

Sivuston ja siinä olevan Aineiston sekä muun materiaalin omistusoikeudet, tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Vaana Oy:lle tai sen yhteistyökumppaneille. Kaikki oikeudet Sivustoon, Aineistoon ja muuhun Sivustolla olevaan materiaaliin pidätetään.

Käyttäjällä on oikeus säilyttää Sivuston väliaikainen tekninen kopio tietokoneellaan tai muulla päätelaitteellaan sekä oikeus tulostaa osia Sivustosta henkilökohtaista käyttöä varten. Sivustolla olevia tavara- ja liikemerkkejä ei saa julkaista, kopioida tai levittää ilman Vaana Oy:n antamaa kirjallista lupaa.

Henkilötiedot

Vaana Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolain määräyksiä ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia säädöksiä. Sivuston käyttäjien tunnistetiedot talletetaan vain verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä näiden tietoturvasta huolehtimiseksi. Sivuston käytöstä syntyviä käyttäjää koskevia tunnistetietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, ellei viranomaisen tuomio tai päätös sitä edellytä. 

Nämä käyttöehdot on päivitetty 13.11.2019.

 

Allmänna användningsvillkor för Vaana Oys:s sökfunktion för användningsobjekt

Användning av Vaana Oy:s webbtjänst (nedan kallad ”Webbplats”) förutsätter att användaren av Webbplatsen förbinder sig till att följa dessa användningsvillkor. Dessa användningsvillkor gäller allt skriftligt och annat material på Webbplatsen oavsett format (nedan kallad ”Material”).

Tjänsteproducent

Namn: Vaana Oy

Hemort: Helsingfors, Finland

Adress: Stora Robertsgatan 21 A 2, 00120 Helsingfors

FO-nummer: 2780101-9

Telefon: 040 172 3700

E-post: asiakaspalvelu@vaana.fi

Ändringar i Webbplatsen och Materialet

Vaana Oy har när som helst och av vilken orsak som helst rätt att utan föregående meddelande ändra innehållet, utseendet och användbarhetsnivån för Webbplatsen och Materialet, andra saker kopplade till sidornas egenskaper samt dessa användningsvillkor, eller avveckla Webbplatsen delvis eller helt. Vaana Oy har dessutom rätt att utan föregående meddelande avbryta Webbplatsens funktion på grund av service- och uppdateringsåtgärder.

Kakor

Användning av Webbplatsen förutsätter att kakor (cookies) tillåts i dator- och webbläsarinställningar. Kakor används för att säkerställa Webbplatsens tekniska funktion, och inga personuppgifter om användare förmedlas.

Vaana Oy:s ansvar

Vaana Oy ansvarar inte för skador som orsakas vid användning av Webbplatsen eller förhinder i användningen eller för skada som anknyter till dessa. Vaana Oy:s målsättning är att hålla Webbplatsen uppdaterad och felfri. Vaana Oy strävar efter att så snabbt som möjligt korrigera fel och funktionsstörningar på Webbplatsen. Vaana Oy garanterar dock inte att Webbplatsen ska fungera utan avbrott eller felfritt.

Material producerat av andra

Vaana Oy ansvarar under inga omständigheter för innehåll eller funktion hos andra webbtjänster som nås via den egna webbtjänsten. Genom att flytta sig till en länkad sida godkänner användaren att sidorna inte längre administreras av Vaana Oy och att Vaana Oy inte har några möjligheter att påverka innehållet i dem.

Vaana Oy ansvarar inte för riktigheten eller aktualiteten av material levererat av tjänsteproducenter på Webbplatsen (till exempel prisuppgifter för företagens tjänster, länkar, kontaktuppgifter). Aktuella material bör kontrolleras hos tjänsteproducenten.

Tillämplig lag

På användning av tjänsten och tolkning av användningsvillkoren tillämpas finsk lag. Tvister i anledning av avtalet löses i Helsingfors tingsrätt enligt finsk lagstiftning.

Ikraftträdande och ändring av användningsvillkoren

Dessa användningsvillkor träder i kraft vid den tidpunkt de uppdateras (längst ner på webbsidan) och gäller tillsvidare. Vaana Oy har rätt att ändra på användningsvillkoren, och nya användningsvillkor träder i kraft vid den tidpunkt de publiceras i webbtjänsten.

Immateriella rättigheter

Äganderätten, upphovsrätten samt andra immateriella rättigheter för Webbplatsen och Materialet samt annat material på den tillhör Vaana Oy eller dess samarbetspartners. Alla rättigheter till Webbplatsen, Materialet och annat material på Webbplatsen förbehålls.

Användaren har rätt att behålla en temporär teknisk kopia på Webbplatsen på sin dator eller annan terminalenhet samt att skriva ut delar av Webbplatsen för personlig användning. Varumärken eller logotyper på Webbsidan får inte publiceras, kopieras eller spridas utan skriftligt tillstånd från Vaana Oy.

Personuppgifter

Vaana Oy följer bestämmelserna i personuppgiftslagen och EU:s allmänna dataskyddsförordning vid behandling av personuppgifter. Identifikationsuppgifter om Webbplatsens användare lagras endast för att säkerställa webbtjänstens tekniska genomförande och användning samt datasäkerhet. Identifikationsuppgifter som skapas vid användning av Webbplatsen utlämnas inte till tredje part, om inte myndighets dom eller beslut kräver det.

Dessa användningsvillkor har uppdaterats 13.11.2019.

 

General Terms and Conditions of the use of Vaana Oy’s Venue Search service

The use of Vaana Oy’s web service (hereinafter referred to as “the Site“) requires that the Site user undertakes to comply with these Terms and Conditions of use. These Terms and Conditions of use concern all written documentation and materials on the Site, regardless of their format (hereinafter referred to as “the Material“).

Service provider

Name: Vaana Oy

Domicile: Helsinki, Finland

Address: Iso Roobertinkatu 21 A 2, 00120 Helsinki, Finland

Business ID: 2780101-9

Phone: +358 40 172 3700

E-mail: asiakaspalvelu@vaana.fi

Amendments to the Site and the Material

Vaana Oy has the right, whenever and for whatever reason, to change the content, appearance and usability level of the Site and the Material as well as other matters related to the features of the Site and these Terms and Conditions of use or partly or entirely shut down the Site without prior notification. Furthermore, Vaana Oy has the right to discontinue the Site operations for the duration of the maintenance and updating measures without prior notification.

Cookies

The use of the Site requires that cookies are enabled in the settings of the user’s computer and browser. The Site uses cookies to ensure its technical functionality, and cookies are not used for the transmission of the user’s personal data.

Vaana Oy’s responsibility

Vaana Oy is not responsible for damage or loss that is caused to the user by the use of the Site or failure to use the Site or other related damage or loss. Vaana Oy aims to keep the Site updated and error-free. Vaana Oy aims to fix Site errors and malfunctions without undue delay. However, Vaana Oy does not guarantee that the Site functions without interruptions or flawlessly.

Materials produced by third parties

Vaana Oy is not responsible for the content or functionality of other websites accessed through its web service. By entering a linked site, the user approves that the site is no longer under Vaana Oy’s control and Vaana Oy cannot influence its content.

Vaana Oy is not responsible for the accuracy or timeliness of the material on the Site that is provided by service provider companies (e.g. service price information, links and contact information of companies). The timelines of the material must be checked from the service provider company.

Applicable law

The use of the service and interpretation of the Terms and Conditions of use are governed by Finnish law. Disputes arising from the contract shall be settled in the District Court of Helsinki in accordance with Finnish law.

Entry into force of the Terms and Conditions of use and amendments

These Terms and Conditions of use shall enter into force on the update date (provided at the bottom of the Site) and shall be valid until further notice. Vaana Oy has the right to amend the Terms and Conditions of use, and the amended Terms and Conditions of use shall enter into force on the date when they are published in the web service.

Intellectual property rights

The ownership rights, copyright and other intellectual property rights of the Site, the included Material and other material belong to Vaana Oy or its partners. All rights to the Site, the Material and other material on the Site are reserved.

The user has the right to save a temporary technical copy of the Site on their computer or other terminal as well as the right to print parts of the Site for personal use. The copying or distribution of the trademarks and logos on the Site is not permitted without Vaana Oy’s express written authorisation.

Personal data

Vaana Oy complies with the stipulations of the Personal Data Act and the EU General Data Protection Regulation when processing personal data. Identification data of the Site users is only stored to ensure the technical implementation and use of the web service as well as their data security. The user’s identification data generated by the use of the Site shall not be disclosed to a third party, unless a judgement or decision of an authority so requires.

These Terms and Conditions of use were updated on 13 November 2019.