Yleiset sopimusehdot Smartum-maksuvälineiden vastaanottamisesta – liikuntapalveluntuottajat

voimassa 8.2.2016 alkaen toistaiseksi


YLEISET EHDOT

1)    Tällä sopimuksella Kumppani ja Smartum Oy ovat sopineet, että Kumppanilla on oikeus ja velvollisuus hyväksyä Smartumin liikkeellelaskelmia, liikuntaan kohdennettuja seteli- ja saldo-tuotteita Kumppanin tarjoamien tuotteiden ja palvelujen maksamiseen sopimuksen ehtojen mukaisesti.

2)    Kumppani sitoutuu noudattamaan Smartum Oy:n voimassaolevia Smartum-seteleiden ja Smartum Saldon käyttöä koskevia erillisiä Käsittelyohjeita, kun se ottaa vastaan Smartum-seteleitä ja Smartum Saldoa maksuvälineenä. Smartumilla on oikeus yksipuolisesti päivittää näitä ohjeita.

3)    Kumppani tiedostaa, että Smartum seteli ja Smartum Saldo ovat ns. kohdennettuja maksuvälineitä, jolloin palvelua ja palvelun hankkijaa koskevat erityisvaatimukset, jotka voivat johtua esimerkiksi lainsäädännöstä. Kumppanin tulee mm. tarkistaa, että asiakkaan Smartum-maksuvälineillä maksamat harrasteet ovat maksuvälineen kohdennuksen piirissä, ja varmistaa että asiakas voi maksaa vain oman harrastuksensa Smartum-maksuvälineillä sekä tarkistaa asiakkaan henkilöllisyys.

4)    Kumppani sitoutuu osoittamaan tarralla Smartum-setelin ja Smartum Saldon kelpoisuuden maksuvälineenä.

5)    Kumppanin tulee pyrkiä ilman erillissopimusta käyttämään Smartum-maksuvälineiden ja niiden käyttöä koskevia logoja ja muita materiaaleja omassa markkinoinnissaan.

6)    Smartum-maksuvälineillä suoritettuja maksuja ei saa vaihtaa rahaksi eikä niillä maksettaessa voida antaa takaisin vaihtorahaa.

7)    Kumppani ei saa periä lisämaksua asiakkailta Smartum-maksuvälineillä maksettaessa.

8)    Smartum-maksuvälineiden kohtelu maksuvälineenä tulee olla yhdenvertainen muihin maksuvälineisiin (esim. käteinen, pankkikortti, luottokortti) verrattuna.

9)    Asiakas voi käyttää Smartum-seteleitä ja Smartum Saldoa kerta-, sarja-, kausimaksuihin sekä kampanjahintaisten palveluiden maksamiseen osasuorituksena tai kokonaisuudessaan. Sarjalippujen tulee olla saajalleen nimetty tai muuten yksilöity tietylle käyttäjälle.

10)    Kumppani ei saa rajoittaa Smartum-maksuvälineillä maksamista tiettyyn kellonaikaan.

11)    Smartum Oy:llä on oikeus käyttää ja julkaista Kumppanin markkinointitietoja markkinoidessaan Smartum-seteleihin ja Smartum Saldoon liittyviä palveluja kolmansille osapuolille.

12)    Smartum Oy ei vastaa Smartum-maksuvälineillä maksetun palvelun mahdollisesti aiheuttamasta henkilö- tai muusta vahingosta Kumppanille eikä kolmannelle osapuolelle.

13)    Smartum Oy:llä on oikeus muuttaa näitä liittymissopimuksen yleisiä ehtoja ja sen liitteitä (ml. hinnasto), ilmoittamalla muutoksesta vähintään kolme (3) kuukautta ennen muutosta Smartum-verkkopalvelussa tai kirjallisesti (sähköpostitse tai postitse) Kumppanille.

14)    Jos Kumppani ei ole kirjallisesti irtisanonut sopimusta ennen muutoksen voimaantuloa, sen katsotaan hyväksyneen muutos ja sopimus liitteineen sitoo Kumppania sen muutetussa muodossa.

15)    Smartumilla on oikeus kehittää toimintaansa ja siten tarvittaessa muuttaa maksuvälineiden toteutustapaa. Smartumilla on lisäksi oikeus muuttaa palvelua, jos muutos johtuu laista, asetuksesta, viranomaisen määräyksestä tai päätöksestä.

16)    Kumppanin on ilmoitettava kaikista tätä sopimusta koskevista muutoksista, kuten muutoksista omistussuhteissa, pankki- tai muissa yhteystiedoissa, välittömästi kirjallisena tai Smartum Oy:n verkkopalvelun kautta. Smartum ei vastaa virheistä, jotka johtuvat ilmoituksen laiminlyönneistä.

17)    Smartum Oy:llä on oikeus siirtää tämä sopimus edelleen kolmannelle osapuolelle kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Kumppanilla ei ole oikeutta siirtää sopimusta.

18)    Tämä sopimus on voimassa määräaikaisena kaksitoista (12) kuukautta alkaen sopimuksen voimaantulopäivästä. Kumppanin tulee ilmoittaa Smartum Oy:lle, ettei tule jatkamaan sopimusta kuusi (6) kuukautta ennen määräaikaisuuden päättymistä tai sopimuksen katsotaan jatkuvan toistaiseksi voimassa olevana kahdentoista kuukauden määräajan jälkeen. Toistaiseksi voimassaolevassa sopimuksessa on molemminpuolinen kuuden (6) kuukauden irtisanomisaika.

19)    Smartum Oy:llä ja Kumppanilla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli toinen osapuoli toimii sopimusehtojen tai toimintaohjeiden vastaisesti.

20)    Mahdolliset riitatilanteet pyritään aina ratkaisemaan neuvotteluteitse, mutta jollei tämä onnistu, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.


SMARTUM-SETELEIDEN VASTAANOTTAMISEN ERITYISEHDOT

Setelien voimassaoloaika

1)    Smartum-seteleissä on mainittu aina maksuvälineen voimassaoloaika. Kumppani ei voi hyväksyä vanhentuneita seteleitä maksuvälineeksi palvelusta.

2)    Setelien käyttöajan umpeuduttua Kumppanilla on kolme (3) kuukautta aikaa toimittaa vanhentuneet setelit Smartum Oy:lle. Tämän jälkeen Smartum Oy ei enää tilitä vanhentuneita seteleitä.

Tilitykset

3)    Smartum Oy tilittää Kumppanille sen asiakkaan käyttämien seteleiden nimellisarvon vähennettynä sopimuksen tai hinnaston mukaisella palvelupalkkiolla. Smartum Oy suorittaa tilityksen Kumppanin ilmoittamalle pankkitilille viimeistään 14 arkipäivän kuluessa tilitysaineiston saapumisesta Smartum Oy:lle.

4)    Kumppani on velvollinen toimittamaan sille kertyneet setelit Smartum Oy:lle. Kerralla toimitettavan tilityserän minimimäärä on kaksikymmentä (20) kappaletta. Kumppanin tilittämä erä voi olla pienempi kerran kalenterivuodessa. Smartum tilittää vain sille toimitetut, aidot, setelit, eikä vastaa kadonneista tai varastetuista seteleistä, ennen seteleiden saapumista Smartumille.

5)    Kumppani sitoutuu tarkistamaan viipymättä, että Smartumin tilittämä määrä vastaa Kumppanin toimittamien seteleiden määrää. Kumppanin tulee reklamoida mahdollisesti virheellisesti tehdystä tilityksestä 14 vrk sisällä laskettuna tilityspäivästä. 

Palvelupalkkio

6)    Smartum Oy veloittaa tilityksen yhteydessä sopimuksen tai hinnaston mukaisen palvelupalkkion.

7)    Palvelupalkkio on arvonlisäverolain perusteella vapautettu arvonlisäverosta. Smartum Oy:llä on kuitenkin oikeus lisätä palvelupalkkiolaskuun arvonlisävero, mikäli Smartum tai Verohallinto muuttuneen tulkinnan mukaan katsoisi arvonlisäverolainsäädännön sitä vaativan.


SMARTUM SALDO-MAKSUJEN VASTAANOTTAMISEN ERITYISEHDOT

Smartum saldon vastaanotto

1)    Asiakas voi käyttää Smartum Saldoa kahdella tavalla:

  • a.    Visa-maksukortilla, jolloin asiakas maksaa kuten muullakin pankki- ja luottokortilla EMV-maksupäätteessä, tai verkkokaupassa syöttämällä kortin numeron. 
  • b.    web-tili-suorituksena, jolloin asiakas suorittaa maksusuorituksen webissä joko itse tai antamalla kassahenkilölle tilinveloitusoikeuden. 

Visa-maksukortti

A-vaihtoehto edellyttää, että Kumppanilla on voimassaoleva sopimus oman pankin (tai muun maksupalveluyhtiön) kanssa Visa-korttimaksujen vastaanottamisesta. Kun asiakas maksaa saldolla maksupäätettä käyttäen, Kumppanin tulee pyytää maksukuittiin asiakkaan allekirjoitus, ja verrata sitä Smartum-kortissa olevaan allekirjoitukseen. Kumppanilla on velvollisuus tarkistaa Smartum-kortilla maksavan asiakkaan henkilöllisyys, jotta varmistetaan kortin käyttäjän olevan henkilö, jolle kortti on alun perin myönnetty.

Kumppanin tulee ylläpitää Smartum Oy:n järjestelmässä tietoja niistä käytössään olevista maksupäätteistä, jotka sijaitsevat kassoilla, joilla on myynnissä edun piirissä olevia palveluita/tuotteita. Mikäli Kumppanin palveluita on myynnissä ns. miehittämättömillä kassoilla, tulee Smartum-kortilla maksaminen pystyä rajoittamaan vain edun piirissä oleviin palveluihin.

Smartum-korttien liikkeeseen laskijana Smartum Oy:llä on oikeus vastata kielteisesti varmennuskyselyyn (hylätä maksu), jos korttitilillä ei ole riittävästi varoja, palveluita pyritään ostamaan toiseen palveluun kohdennetulla saldolla tai varmennuskysely tulee maksupäätteestä, jota ei ole merkitty Smartum Oy:n järjestelmään.

Smartumilla on oikeus pyytää Kumppanilta todiste yksittäisestä tai useasta ostotapahtumasta asiakkaan vaatimusten selvittämiseksi. Smartum pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä saldolla tehtyjä maksutapahtumia, jotka ovat virheellisiä tai laittomia, mitättömiä tai sopimuksen vastaisia tai jotka on tehty väärennetyllä tai vanhentuneella kortilla.

2)    Myyntiä ei saa tehdä, mikäli Visa-maksukorttia käytettäessä varmennuspyyntöön ei saada hyväksyvää vastausta, tai web-tilisuoritusta vastaanotettaessa online-yhteyttä, ja siten varmistusta suorituksen onnistumisesta, ei saada.

3)    Smartum ei takaa maksujärjestelmän keskeytyksetöntä käyttöä. Smartumilla on oikeus keskeyttää palvelun tuottaminen, jos se on tarpeen palvelun huollon, korjauksen tai kehittämisen vuoksi taikka siihen on muu perusteltu syy.  Käyttökatkoksista pyritään tiedottamaan etukäteen.

Tilitykset

4)    Smartum Oy ei vastaa Visa-maksukortin kautta tehtyjen korttimaksujen tilityksistä. Visa-maksukortilla tehdyt Smartum-korttimaksut tilitetään Kumppanin oman pankin (tai muun maksupalveluyhtiön) kautta. Pankki perii korttimaksuista Kumppanin ja pankin välisen sopimuksen mukaisen maksun.

5)    Web-tilisuoritusten tilityksistä vastaa Smartum Oy, ja ne tilitetään Kumppanille seuraavan varsinaisen tilityspäivän yhteydessä, mikäli tilitys-minimiraja ylittyy.

Palvelupalkkio

6)    Smartum perii Smartum Saldolla maksetuista palveluista sopimuksen tai hinnaston mukaisen palvelupalkkion. Smartum Oy:llä on oikeus laskuttaa palvelupalkkio Kumppanilta jälkikäteen niiden veloitusten osalta, jotka on tehty Visa-maksukortilla.

7)    Smartum Oy:llä on oikeus tarvittaessa kuitata palvelupalkkio setelitilityksistä, mikäli Kumppanilla on avoinna olevia tilityksiä Smartum Oy:ltä, tai pidättää seteleistä maksettavat tilitykset, kunnes palvelupalkkio on suoritettu.